Szanowni Państwo,

Fundacja Polskie Towarzystwo Prawnicze wraz ze Szkołą Prawa Procesowego Ad Exemplum postanowiła wesprzeć szpitale organizując i zakupując na rzecz szpitali środki ochrony osobistej dla lekarzy i pielęgniarek.

W ramach tej akcji udało nam się już dostarczyć przyłbice ochronne do szpitala na Niekłańskiej i w Lęborku.

Dziś (najdalej jutro) wyjdzie też transport przyłbic do szpitala na Grenadierów.
W chwili obecnej staramy się także opłacić zamówienie 260 par kaloszy dla służby medycznej MSWiA na Wołoskiej. Kalosze są konieczne w celu zabezpieczenia lekarzy i pielęgniarek wchodzących w strefę zakażenia (szacunkowy koszt zamówienia 25 000 PLN).
Bierzemy także udział w akcji (zakupu) sprowadzania maseczek FFP3, które zostaną przekazane częściowo do szpitala w Kozienicach i częściowo do szpitali w Warszawie.

W ramach tej akcji objęliśmy też opieką „Dom Seniora” w Podkowie Leśnej oraz dostarczyliśmy przyłbice do tutejszego posterunku policji.

Z uwagi na to, że moment jest absolutnie wyjątkowy, a od zdrowia lekarzy zależy zdrowie nas wszystkich prosimy o rozważenie wpłacenia jakiegoś datku na rzecz Fundacji, która zbiera środki a następnie opłaca zakup potrzebnych materiałów ochronnych.

Fundacja
Polskie Towarzystwo Prawnicze
97 1140 2004 0000 3202 7874 5285

Na specjalnie utworzonym funpage na Fb #WalczymyRazem oraz na naszej fanpage Szkoły będziemy zamieszczać informacje o stanie konta i poczynionych wydatkach.

Z poważaniem,
Agata Rewerska

PROJEKTY FUNDACJI

Zapraszamy do udziału w otwartym, społecznym projekcie Fundacji

Konkurs Orzeczinczy Ratio Decidendi

Dane rejestrowe:

FUNDACJA POLSKIE TOWARZYSTWO PRAWNICZE OPUS IURIS

REGON: 362509418

KRS: 0000576042

Poczta: Warszawa

Kod pocztowy: 00-873

Ulica: Ogrodowa 37/48

Miejscowość: Warszawa

Gmina: WARSZAWA

Powiat: WARSZAWA

Województwo: mazowieckie

Forma Prawna: FUNDACJA

http://www.krs-online.com.pl/fundacja-polskie-towarzystwo-prawnicze-krs-1994688.html

Cele statutowe fundacji:

 • prowadzenie działalności społecznie użytecznej o charakterze publicznym,
 • integracja merytoryczna, kulturalna i sportowa środowsika prawniczego oraz wymiana myśli i doświadczeń zawodowych pomiędzy przedstawicielami różnych zawodów prawniczych, w tym m.in. radców prawnych, sędziów, adwokatów, prokuratorów, notariuszy, komorników, referendarzy, przedstawicieli środowiska naukowego, prawinków in-housów, magistrów prawa i magistrów administracji,
 • tworzenie i umacnianie standardów wykonywania każdego z zawodów prawniczych,
 • wyznaczenia kierunków rozwoju i monitorowanie tworzonego prawa w Polsce i Unii Europejskiej,
 • dążenie do poszerzania rynku usług prawniczych,
 • umacnianie w Polsce sprawiedliwości, samorządności i systemu demokratycznego,
 • przeciwdziałanie nieuczciwym praktykom oraz nadużyciom władzy przez organy państwowe oraz samorządowe, w tym organy samorzadów prawniczych,
 • przeciwdziałanie nadużyciom prawa,
 • przeciwdziałanie nietolerancji, szowinizmowi, nacjonalizmowi, brakowi równouprawnienia na wszelkich płaszczyznach, godzeniu w wolności i prawo wyboru każdej osoby oraz przeciwdziałanie przemocy w rodzinie, jak i wszelkim formom mobbingu, stręczycielstwa, wykorzystywania innych,
 • podnoszenie świadomości społecznej i wiedzy w zakresie prawa, finansów i medycyny oraz nauk ścisłych

Zasady, formy i zakres działalności statutowej fundacji oraz realizacja celów satutowych w roku sprawozdawczym:

 • Celem fundacji jest:
  • podejmowanie działań na rzecz środkowiska prawniczego, podnoszenia jego solidarności i merytoryczności
  • promowanie i umacnianie wizerunku prawnika jako przedstawiciela zawodu zaufania publicznego i przedsiębiorcy
  • wspomaganie środowiska prawniczego w promocji zawodów prawniczych
  • wspomaganie nawiązywania relacji handlowych i budowanie marki
  • wspomaganie wymiany myśli i doświadczeń zawodowych pomiędzy przedstawicielami różnych zawodów prawniczych, aplikantów, prawników i studentów prawa
  • wyznaczanie kierunków rozwoju prawa i monitorowanie tworzonego prawa w Polsce i Unii Europejskiej,
  • tworzenie i umacnainie standardów wykonywania zawodów prawniczych,
  • podnoszenie świadomości społecznej i wiedzy w zakresie prawa, ekonomii, finansów, medycyny oraz nauk ścisłych,
  • wspomaganie rozwoju zawodowego prawników i przedstawicieli innych wolnych zawodów,
  • podejmowanie działań na rzecz rozwoju nauki,
  • prowadzenie i włączanie się w badania naukowe,
  • wspomaganie rozwoju gospodarczego w tym rozwoju przedsiębiorczości oraz poszerzanie rynku usług prawniczych,
  • integracja środowiska prawniczego oraz przedstawicieli wolnych zawodów,
  • umacnianie sprawiedliwości, samorządności i systemu demokratycznego w Polsce i innych państwach świata
  • przeciwdziałanie nietolerancji, szowinizmowi, nacjonalizmowi oraz brakowi równouprawnienia na wszelkich polach aktywności społecznej w tym zawodowej,
  • przeciwdziałanie nadużyciom prawa dokonywanym w sferze publicznej publicznej i samorządowej, w tym w sferze działalności samorzadów zawodowych,
  • przeciwdziałanie nadużyciom prawa, w tym godzeniu w wolnośś i prawo wyboru każdej osoby
 • Fundacja realizuje swoje cele poprzez:
  • organizowanie prawniczych sekcji przedmiotowych, grup dyskusyjnych i klinik prawa,
  • nawiązywanie kontaktów z przedsiębiorcami i tworzenie płaszczyzn do kojarzenia prawników z ich potencjalnymi klientami,
  • włączanie się w procesy legislacyjne poprzez tworzenie, promowanie, opiniowanie i ocenianie projektów aktów prawnych oraz zgłaszanie postulatów de lege ferenda,
  • wspieranie merytoryczne i organizacyjne różnych jednostek edukacyjnych i dydaktycznych zajmujących się edukacją prawną i promocją wiedzy prawniczej,
  • wspieranie merytoryczne szkoleń z zakresu prawa dla nie-prawników, w szczególności dla osób zagrożonych wykluczeniem społecznym bądź znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej,
  • organizwoanie otwartych dyskusji i debat dotyczących środowiska prawniczego i kwestii dla niego istotnych, w tym dotyczących kierunków tworzonego prawa jak i linii orzeczniczych,
  • organizowanie i włączanie się w kampanie promujące zawody prawnicze i korzystanie z profesjonalnej pomocy prawnej przez przedsiębiorców i osoby fizyczne,
  • włączanie się i wyznaczanie standardów obsługi prawnej poprzez zgłaszanie i postulowanie właściwym organom samorządów konieczność dokonywania zmian kodeksów etyki zawodowej oraz postulowanie konieczności nowych norm i wytycznych dotyczących świadczenia pomocy prawnej,
  • organizowanie spotkań edukacyjnych na uczelniach, w szkołach, organizacjach społecznych oraz jakichkolwiek grupach służących poszerzaniu świadomości i wiedzy społecznej z zakresu prawa i orzecznictwa,
  • prowadzenie własnych programów badawczych i badań naukowych,
  • koordynowanie organizacji ugrupowań prawniczych i konsorcjów służących poszerzaniu prawniczej oferty rynkowej,
  • podejmowanie działań o charakterze kulturalnym i merytorycznym służących integracji środowiska prawniczego,
  • włączanie się w postępowania sądowe i administracyjne istotne z punktu widzenia celów fundacji,
  • tworzenie platform służących wymianie myśli i doświadczeń zawodowych pomiędzy przedstawicielami różnych zawodów prawniczych, w tym m.in. poprzez organizacje klubów dyskusyjnych, debat, spotkań biznesowych, prawniczych, dyskusyjnych spotań z politykami,
  • monitorowanie procesu przestrzegania zasad etyki oraz norm demokracji przez środowisko prawnicze, w tym samorządy zawodowe,
  • badanie opinii publicznej i opinii środowiska prawniczego w kwestiach istotnych dla praworządności i wykonywania zawodów prawniczych,
  • publikowanie w prasie i wydawnictwach prawniczych tekstów światopoglądowych, środowiskowych i merytorycznych, w tym w szczególności głos do wyroków sądowych, komentarzy dotyczących poglądów doktryny, stanowisk, komentarzy prawniczych, skryptów, podręczników i zeszytów naukowych
  • poszukiwanie ekspertów, specjalistów i wykładowców z zakresu poszczególnych dziedzin prawa spełniających najwyższe standardy wykonywania zawodu oraz wskazywanie tych osób jako wzorów do naśladowania, w tym ich promowanie w środowisku,
  • poszukiwanie wybitnych prawników, młodych prawników, doktorantów i studentów spełniających wymogi merytoryczne i etyczne oraz ich promowanie, w tym fundowanie stypendiów, organizowanie praktyk sądowych i kancelaryjnych, symulacji procesów, wymian międzynarodowych, etc,
  • prowadzenie bibliotek książek i czasopism krajowych i zagranicznych

Konkurs Ratio Decidendi

ul. Ogrodowa 37/48

00-873, Warszawa

e-mail:

REGON: 362509418

KRS: 0000576042